Dobry opał w Poznaniu

Poprawa jakości węgla jest bardzo efektowną metodą przyczyniającą się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza podczas spalania węgla. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Przede wszystkim węgiel należy odsiarczać.

Istnieje wiele odmian procesów odsiarczania według metody mokrej, które prawie wszystko się między sobą różnią pod względem zastosowanego absorbentu oraz wytwarzanych produktów ubocznych.

W metodzie suchej do komory spalania doprowadza się zmielony sorbent. Jest to kamień wapienny, kreda, dolomit, wapno palone lub hydratyzowane. Sorbent może być doprowadzany z węglem, z powietrzem wtórnym lub systemem specjalnych dysz. Produktem z tego procesu jest suchy siarczan wapnia, który jest usuwany z gazów odlotowych z popiołem lotnym przez elektrofiltry. Skuteczność tego procesu wynosi około 50%.

 

Metody półsuche

W metodach półsuchych sorbentem jest coś innego. Przeważnie jest to zawiesina wapniowa, a najważniejszym elementem układu jest absorber z suszarką rozpyłową. Sorbent zostaje tam rozpylony w strumieniu spalin. Powoduje to odparowanie wody i wytrącenie suchego produktu odsiarczania. Jako produkt odsiarczania otrzymuje się mieszaninę składającą się siarczanu i siarczynu wapnia oraz nieprzereagowanego sorbentu. Metoda półsucha ma swoje zalety. Brak ścieków oraz niskie zużycie energii, to niewątpliwie atuty, natomiast wadą jest to, że produkt odsiarczania
jest tylko odpadem.

Zwiększenie efektu synergii pomiędzy węglem a surowcami odnawialnymi

Równoczesne wykorzystywanie węgla i biomasy, oraz energii słonecznej może znacząco poprawić
sprawność przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych i może być najbardziej ekonomiczną drogą do zwiększenia ich wykorzystania.
Ekonomikę i sprawność wykorzystania biomasy jako paliwa odnawialnego można znacząco poprawić poprzez jej współspalanie z węglem. Obecnie można spalać ok. 10% (a nawet do 20%) biomasy z węglem w istniejących elektrowniach konwencjonalnych bez modyfikacji instalacji, co to daje możliwość redukcji emisji CO2 do 10% (Hycnar, Górski 2003). Dobry opal można zakupić na składzie opału w Przeźmierowie, bądź w Suchym Lesie.

Połączenie pary z cieplnej technologii słonecznej z cyklem parowym elektrowni węglowej daje potencjalną możliwość konwersji 40% energii słonecznej w energię elektryczną (w przypadku systemów fotowoltaicznych dużej skali o znacznie wyższych kosztach kapitałowych ten udział wynosi ok. 13%) [WCI 2003]. W przypadku elektrowni wiatrowych czy wodnych, energetyka węglowa może stanowić uzupełniające źródło zasilania, gdy energia ze źródeł odnawialnych nie jest czasowo dostępna.

Zostaw komentarz